شرح خدمات:

  • تهیه نقشه 1:5000 از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا
  • مشاوره در خصوص انتخاب تصاویر ماهواره‌ای مناسب ( با در نظرگرفتن قدرت تفکیک زمانی، مکانی و رادیومتریک) برای به کارگیری در پروژه‌های مختلف و تهیه تصاویر ماهواره‌ای مناسب
  • تهیه مدل رقومی زمین با استفاده تصاویر ماهواره‌ای اپتیکی استریو با قدرت تفکیک بالا و تکنیک تداخل فاز تصاویر راداری
  • تهیه نقشه تصویری قائم (Orthorectified) با استفاده از تصاویر ماهواره­ای با قدرت تفکیک بالا و مدل رقومی زمین
  • کنترل جابه‌جایی و تغییر شکل زمین با استفاده از تصاویر رادار و روش تداخل سنجی راداری InSAR
  • تعیین اتوماتیک عوارض با استفاده از تصاویر چند طیفی Multi Spectral

 

مشاهده سوابق کاری و پروژه‌های انجام شده