الف- فتوگرامتری هوایی

 • انجام کلیه مراحل تهیه نقشه­های توپوگرافی و مسطحاتی از تصاویر هوایی شامل عملیات زمینی، تهیه و مثلث بندی، تبدیل و ترسیم)
 • به هنگام سازی نقشه های 1:2000 با استفاده از تصاویر هوایی
 • تهیه نقشه تصویری قائم (Orthorectified) با استفاده از تصاویر هوایی
 • تهیه نقشه های موضوعی با استفاده از عکس های هوایی
 • مطالعات و بررسی تغییرات زمانی کاربری اراضی
 • انجام مطالعات و تحقیقات موضوعی با استفاده از فتوگرامتری هوایی
 • طراحی عملیات پرواز، ایجاد نقاط کنترل و عسکبرداری با استفاده از پرنده‌های بدون سرنشین
 • تهیه نقشه، مدل سه بعدی و ابر نقطه رنگی با استفاده از پرنده های بدون سرنشین

 

ب- فتوگرامتری برد کوتاه

 • تهیه مدل سه بعدی آثار باستانی
 • تهیه مدل سه بعدی ساختمان­ها
 • اندازه گیری میزان جابجایی و تغییر شکل سازه ها
 • تهیه مدل سه بعدی قطعات صنعتی
 • انجام مطالعات و تحقیقات موضوعی با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه