• ایجاد مدل‌های سه‌بعدی با استفاده از نقشه‌‌های مهندسی و بازطراحی پروژه در فضای سه‌بعدی
  • ارائه مدل سه‌بعدی در قالب واقع‌گرایانه و دارای موقعیت و ابعاد دقیق در بستر سیستم اطلاعات مکانی
  • ارائه خدمات مدل‌سازی سه‌بعدی و تطبیق آن با ساختار کنترل پروژه و انجام کنترل پروژه سه‎‌بعدی با استفاده از ساختارهای BIM
  • ارائه مدل‌سه‌بعدی در قالب واقعیت مجازی (Virtual Reality) و ارائه امکاناتی مانند سفر مجازی و پرزنت مجازی از پروژه‌ها
  • ارائه مدل‌سه‌بعدی زیرساخت‌های مدفون و یا پروژه‌های آتی در قالب واقعیت افزوده (Augmented Reality)