الف- راهسازی

  • کنترل نقشه­ها، شبکه نقاط، طراحی و احجام طراحی قبل از شروع پروژه
  • تهیه انواع خروجی­های نرم افزاری و پیاده سازی نقاط هندسی راه شامل آکس مسیر، پاشنه، شانه، سرترانشه­ها، جداول و …
  • پیاده سازی ابنیه فنی مانند پل­ها و تونل­ها بر اساس نقشه اجرایی
  • کنترل عملیات خاکی و بتن­ریزی
  • تهیه گزارشات احجام و کارکرد در طی زمان انجام پروژه
  • تهیه انواع صورتجلسات مربوز به نقشه­برداری با کارفرما و مشاور پروژه
  • تهیه نقشه های ازبیلت از مسیر ساخته شده

 

ب- سایر

  • انجام پروژه های نقشه برداری صنعتی(تعیین محل دقیق نصب ماشین آلات صنعتی و تأسیسات)
  • پیاده سازی انواع فونداسیون­ها و نماها و سایر موارد مربوط به ساختمان
  • مانیتورینگ و کنترل فرونشست و جابه­جایی سنجی

مشاهده سوابق کاری و پروژه‌های انجام شده در واحد نقشه‌برداری کارگاهی