مدیریت پروژههای بزرگ درگرو اخذ تصمیمات صحیح می باشد و تصمیمات صحیح نیازمند دسترسی کامل و سریع به اطلاعات و لحاظ نمودن تمامی عوامل مؤثر میباشد. در دنیای امروز بحث مدیریت اطلاعات با سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) معنایی جدید یافته و به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار مهندسی در صنایع و پروژههای مختلف ازجمله نفت، گاز، پتروشیمی، شهرسازی و راهسازی و… نقشیغیرقابل انکار دارد. سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) به طورکلی دارای سه کاربرد اساسی به شرح ذیل میباشند:
1- مستندسازی و طبقهبندی اطلاعات مکانی (Spatial Documentation)

2- بازیابی، نمایش و مدیریت اطلاعات توصیفی و مکانی به صورت توأم (Presentation)

3- تحلیل و ارائه الگوهای تصمیمگیری (Analysis)

یک سامانه اطلاعات مکانی در یک پروژه راهسازی با مستندسازی کلیه اطلاعات، نقشهها، گزارشها، مکاتبات در تمامی مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری از یک پروژه راهسازی امکان بازیابی و نمایش و مدیریت این اطلاعات را با تعریف انواع شرط فراهم می نماید و با بهره گیری از توانمندیهای تحلیلی GIS امکان تحلیل و آنالیز اطلاعات و تصمیم سازی‌های مدیریتی را فراهم می نماید.

دریافت کاتالوگ محصول