سامانه اطلاعات مکانی مدیریت زیرساخت رانا

مشاهده اطلاعات بیشتر

سامانه اطلاعات مکانی راهسازی (سامر)

مشاهده اطلاعات بیشتر

سامانه اطلاعات مکانی مدیریت مزارع بزرگ رانا

مشاهده اطلاعت بیشتر

سامانه اطلاعات مکانی مدیریت ریسک بیمه (Bimtech)

مشاهده اطلاعات بیشتر

سامانه مدیریت سازمانی املاک رانا

مشاهده اطلاعات بیشتر


سامانه مکان‌یابی و ثبت اطلاعات معلولین

مشاهده اطلاعات بیشتر

سامانه اطلاعات مکانی ثبت اطلاعات شبکه برق رانا (Mobile GIS & Desktop)

مشاهده اطلاعات بیشتر

سامانه اطلاعات مکانی ثبت اطلاعات شبکه آب و فاضلاب رانا

مشاهده اطلاعات بیشتر

سامانه اطلاعات مکانی جامع (فرم‌ساز) ثبت اطلاعات زیرساخت رانا

مشاهده اطلاعات بیشتر